Abraham Kriel Bambanani moves to Level 1

On 28 February 2021, President Cyril Ramaphosa, announced that the country will move to Level 1 of the lockdown. This impacts our care services.

Please be advised that the following measures are in place at level 1.

Residential Care

 • Donations can be received at our campuses and/or satellite houses. Where capacity allows, we can also collect donations
 • Visits from family/host parents on campus are allowed – not more than 4 people at a time.
 • Visits from congregations, donors are allowed in groups of 4 persons or less. Special permission from relevant campus manager is needed for bigger groups.
 • Children may go on outdoor outings in small groups and under staff supervision.

Community Care

 • Drop-in centres have not re-opened and will remain closed until the Department of Social Development decides otherwise.
 • Home visits by care workers have resumed at pre-Covid levels to provide holistic support for children and youth registered as primary beneficiaries.
 • Holistic support now also means basic access to technology, where possible.
 • Food parcels containing provision for a balanced diet are still the only option for food support to beneficiaries and their direct carers.
 • Basic food parcels are still supplied to indirect beneficiaries and community members in distress, to combat hunger in communities where we work.

Please note: Strict hygiene and social distancing measures remain in place.

Abraham Kriel Bambanani is grateful to announce that no employees or beneficiaries were lost to the Covid-19 pandemic. All or most of us have lost family and friends though and our hearts go out to all that have suffered the loss of loved ones.

Abraham Kriel Bambanani op Vlak 1

Die veranderde vlakke van inperking a.g.v Covid het noodwendig ‘n impak op versorgingsdienste.

Die volgende maatreëls is in plek tydens Vlak 1.

Residensiële sorg

 • Skenkings word ontvang by al ons fasiliteite. Waar ons die bronne het, kan ons ook skenkings gaan haal.
 • Besoeke van familie en vakansievriende word op die kampusse toegelaat, maar nie meer as 4 persone op ‘n slag nie.
 • Besoeke van gemeentes en donateurs word ook toegelaat, maar weereens nie meer as 4 persone op ‘n slag nie. Spesiale toestemming van die betrokke kampusbestuurder word benodig vir groter groepe.
 • Kinders mag op buitelug-uitstappies gaan in klein groepe en onder toesig van ‘n personeellid

Gemeenskapsorg

 • Instap-sentra het nog nie heropen nie en sal gesluit bly tot die Departement van Maatskaplike Ontwikkeling besluit hulle mag oopmaak
 • Tuisbesoeke deur kinderversorgingspersoneel het hervat op dieselfde vlakke as voor Covid. Die doel is om holistiese ondersteuning te bied aan kinders en jeug wat by ons geregistreer is as primêre begunstigdes.
 • Holistiese ondersteuning sluit deesdae ook in om, waar moontlik, basiese toegang tot tegnologie te verskaf.
 • Kospakkies wat voorsien vir ‘n gebalanseerde dieet is steeds die enigste opsie vir voedselondersteuning aan begunstigdes en hulle direkte versorgers.
 • Basiese kospakkies word steeds voorsien an indirekte begunstigdes en lede van die omringende gemeenskap wat in erge nood verkeer. Dit het ten doel om honger in die gemeenskappe waar ons werk, te beveg.

Neem kennis: Streng higiëne en sosiale afstand maatreëls bly in plek

Abraham Kriel Bambanani is besonder dankbaar om te kan verklaar dat ons geen begunstigdes of werknemers aan Covid19 afgestaan het nie. Meeste van ons het egter wel familie en vriende verloor en ons harte gaan uit na almal wat ‘n geliefde aan die dood moes afstaan.

Share This Page